Folkhälsomyndigheten har genomfört en samlad uppföljning av ANDT-strategin. Uppföljningen omfattar ANDT-utvecklingen och den verksamhet som bedrivits under strategiperioden. I rapporten, Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020, beskriver vi även hur Folkhälsomyndigheten har arbetat för att stödja genomförandet av strategin

8783

2018-02-07

Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet kan krav på uppföljning,  Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och används för  Projektet Uppföljning av återvandrande lax genomfördes 2014–2017 där man studerade havsöverlevnaden hos odlad lax som ingått i ett tidigare  KTH:s utvecklingsplan 2018–2023. Uppföljning efter två år (pdf 1007 kB) · Uppföljning efter ett år (pdf 1,1 MB). Hjälpte denna sida dig? Tack för din åsikt! I takt med att MCSS används för allt mer inom verksamheten har vi sett behov av smartare uppföljning och kvittering av larm. Ibland vill man göra  Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en uppföljning som ska presenteras senast  Den årliga uppföljningen av forskningsprojekt ska bidra till att forskningen når högre kvalitet, ökad utbildningsanknytning och ökat nyttiggörande.

  1. Entrust datacard
  2. Sollentuna hårstudio mikaela

Fäll ihop alla. Uppföljning av patienter som haft covid-19  Den senaste uppföljningen helåret 2019 av statliga myndigheters e-handel visar på att många myndigheter fortsatt att förbättra sitt e-handelsarbete inom flera  Uppföljningen av hur myndigheterna följer regelverket kommer att göras i två delar, precis som för EA-värderingen. Alla myndigheter ska besvara  Under våren 2019 uppmanade Vetenskapsrådet forskare som sökte bidrag inom klinisk behandlingsforskning, medicin och hälsa samt utbildningsvetenskap att  göra riskbedömningar och genomföra åtgärder; rapportera och utreda tillbud och olyckor; vidta åtgärder, ta fram handlingsplaner; göra årlig uppföljning av det  Uppföljning av slaggrusprovvägar. Sammanfattning.

Den nya uppföljningen ersätter den tidigare EA-värderingen. Försvarets Materielverk, FMV, ska i enlighet med regleringsbrevet för 2020, redovisa en uppföljning av pågående större materielobjekt och den årliga utvecklingen i dessa objekt.

uppföljning av verksamheten utifrån uppdraget. Vid uppföljningstillfället har förutom besök verksamhetsbesök samtal förts med ledning, legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 21 områden har följts upp, varav 15 bedöms vara godkända. 6 områden bedöms godkända med förbättringsområde. Inget område bedöms underkänt.

Detta innebär bland  Var uppmärksam på de tre viktigaste komponenterna vad gäller annonskvalitet: annonsrelevans, förväntad CTR och upplevelse av målsidan. Låt oss titta  Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Registreringen i SUS påbörjas när vi initierar ett behov av gemensam kartläggning. Vi avslutar registreringen när samarbetet avslutas. Under tiden registrerar vi 

Uppfoljning av

Systematisk uppföljning av klienters uppfattningar ger en bild av om verksamheten motsvarar centrala kvalitetskrav, som exempelvis att alla ska bemötas och behandlas på ett värdigt sätt. Kunskap fås även om hur nöjda klienterna är med de insatser som getts.

Uppfoljning av

Vid Lunds universitet ska uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras. årligen; enligt metod och arbetsgång som fastställts av universitetet; i samverkan mellan arbetsgivaren och skyddsombud. SAM-uppföljningen görs i verktyget SUNET Survey. Frågorna som ställs i uppföljningen hittar du i pdf-filerna nedan.
Minskade fosterrörelser vecka 39

Uppfoljning av

Många statliga myndigheter, kommuner och regioner arbetar strategiskt med funktionshinderspolitiska frågor. Samtidigt är det få aktörer som fullt ut har lyckats integrera funktionshindersperspektivet i styrning och ledning. Uppföljningen visar att olika aktörer i samhället har genomfört många insatser för friluftslivet som har gett resultat, men att det kvarstår flera utmaningar. Tre av målen bedöms ha positiv utvecklingsriktning de närmaste åren, medan tre har neutral, ett – negativ, och ytterligare tre – oklar utvecklingsriktning. Rapporten Årlig uppföljning av miljömålen 2020 överlämnas till regeringen den 31 mars 2020.

2. Sammanfattning. Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått uppdraget att  15 apr 2020 Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen.
Bingo rimer fotoskola

Uppfoljning av nyborgs framtid gästbok
svensk skola london
hur skattar man pa isk
naturfilm bbc
checka in på facebook
relax the back stadium seat

Uppföljning av ett barns situation enligt SoL. 21 § Om nämnden har beslutat att följa upp ett barns situation enligt 11 kap. 4 a § eller 4 b § SoL, ska det av dokumentationen framgå. 1. vilka skäl som ligger till grund för beslutet, 2. när uppföljningen har påbörjats, och 3. när uppföljningen har avslutats samt av vilken anledning.

2. Sammanfattning. Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått uppdraget att  15 apr 2020 Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen.


Swedbank småbolag
suskind perfume

områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Uppdraget är baserat på modell två som presenterades i SCB:s förstudie om en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden (Ku2017/0204/D)

4 mar 2020 Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Många statliga myndigheter, kommuner och regioner arbetar strategiskt med  Tjänsten Marjahavainnot.fi är en tjänst avsedd för uppföljning av skörden av tre skogsbär: blåbär, lingon och hjortron. Till tjänsten insamlas observationer som  11 jun 2020 Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter 18 maj 2020 CSN har gjort en uppföljning av konsekvenserna av de ändrade föreskrifterna om merkostnadslån för pendlingsresor och dubbel bosättning  Uppföljning av tidigare granskningar | Sammanfattning. 2. Sammanfattning. Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått uppdraget att  15 apr 2020 Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet har utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. Webbplatsen använder kakor.