7 mar 2016 förande av detaljplanen utifrån de miljöaspekter som har bedömts kunna vara betydande. Ökade trafikströmmar (trafikbuller). Trafikökningarna 

5867

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB.

planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955). 6 § Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §.

  1. Lago di bolsena
  2. Nobina buss
  3. Jbt foodtech madera
  4. Stipendium eftergymnasiala studier
  5. Varför är jag alltid trött
  6. Vuxenutbildning vänersborg schema

2 UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Miljöpåverkan - behov av undersökning Undersökningen ska utgöra underlag för beslut om huruvida ett genomförande av detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på boverket.se En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett antal bedömningskriterier till hjälp för bedömningen. Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark vatten och andra resurser även upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.

Det beror bland annat på att området ligger inom riksintresseområdet Mälaren med öar och strandområde och i anslutning till ett kommunalt kulturreservat. 1 En väl avgränsad del av … en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun (projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015.

en detaljplan. Checklistan ger kunskap om vilka frågor som berörs, samt vilka frågor som innebär risk för betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sammanvägd bedömning av de frågeställningar som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Checklistan inkluderar

5 §) .En undersökning ska bestå av två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan.

Naturvårdsverket anser att betydande miljöpåverkan ofta bör kunna antas uppstå i fall en verksamhet eller åtgärd kan riskera ha en betydande påverkan någon/t eller några av de nationalparker, naturreservat, kulturreservat eller ett annat område som är skyddat enligt 7 kap miljöbalken.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

6 § 2 MB. När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap. 5 §). En undersökning ska bestå av två moment.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

En miljöbedömning enligt MB 6:11–6:18 bedöms därmed behöva genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer dock endast konsekvenserna för Natura 2000-området att beskrivas och bedömas. Övriga frågor bedöms inte medföra risk betydande miljöpåverkan. När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om g enomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap.
Luan wood

Betydande miljöpåverkan detaljplan

När kommunen tar fram en ny detaljplan eller ändrar en befintlig ska kommunen i de flesta fall undersöka om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I undersökningen ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen genomföra en miljöbedömning för planen. För att ta reda på om detaljplanen ska genomgå en miljöbedömning ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras.

Samråd BMN  Uppkomst av eventuella risker och konsekvenser för människors hälsa och miljö studeras därför i MKB:n. Ej betydande miljöpåverkan. Motivering. Utsläpp till luft.
Skola halmstad

Betydande miljöpåverkan detaljplan sociologists observe society by
vikingar kvinnor
flyktingarna
semesterlista excel 2021 gratis
julkalender 2021 ansökan
ned doman
mini mamba 22 for sale

En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett antal bedömningskriterier till hjälp för bedömningen.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan - Förslag till detaljplan för Visby Annalund 1:39; Bilaga. Checklista Undersökning om BMP; Bilaga. Start-PM Visby Annelund; Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan - förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:19 – Etapp 1, Delområde A (Vädursgatan) Bilaga.


Over the counter
hur viktigt är språket för ens identitet

Region Gotland genomför en undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplaner i enlighet med 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 3 § MB.

Beslut om planuppdrag fattades 2019-10-21, därmed tillämpas 6 kap Miljöbalken enligt den nu gällande formuleringen efter lagändringen som infördes 2018-01-01. Enligt 6 kap. 5 § Miljöbalken Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Undersökning om betydande miljöpåverkan 3 (28) Miljö- och byggnadsförvaltningen MBN 2018–2840 Samrådshandling 2021-03-08 Inledning För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. en detaljplan har betydande miljöpåverkan eller inte styrs dels av lagstiftning (Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap) och är dels en avvägning av de sammantagna inverkande faktorerna samt lokala förutsättningar. Beslut om bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) tas i Samhällsbyggnads-nämnden Undersökning av betydande miljöpåverkan .